RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,  informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skład Drzewny SAMIR Mirosław Sawicki, 16-010 Wasilków, ul. Żeromskiego 9

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Niezbędne jest podanie takich danych jak:

a) nazwisko i imię(imiona)

b) adres miejsca siedziby lub zamieszkania

c) numer telefonu kontaktowego

d) numer NIP lub PESEL

2a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • operatorzy pocztowi, przewoźnicy
  • partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych
  • biuro rachunkowe
  • firmy windykacyjne

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1  w zw. z art.86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 serpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz.800), t.j.przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

5. ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarznia, a także prawo do ich przenoszenia;

6. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, aod 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.